Ostatnia aktualizacja:
16.07.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Regulamin przewozów MZDiK

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU

Postanowienia ogólne

§1

Organizatorem komunikacji miejskiej w Radomiu jest wyodrębniona jednostka organizacyjna Gminy Miasta Radomia - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu (MZDiK).

Rozdział I - Bilety i ich kasowanie

§2.1

Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu przed rozpoczęciem podróży lub przez samo zajęcie miejsca w autobusie.

§2.2.

Potwierdzeniem zawarcia umowy jest ważny bilet lub dokument upoważniający do przejazdu bezpłatnego.

§2.3

W autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu są honorowane wyłącznie bilety MZDiK Radom.

§3.1

Dystrybucja biletów odbywa się poprzez oznakowane punkty sprzedaży.

§3.2

Sprzedaż przez kierowców biletów jednorazowych specjalnych, za odliczoną należnością, może być prowadzona wyłącznie podczas zatrzymania autobusu na przystanku. Od dnia 12. marca 2020 r. sprzedaż biletów u kierowcy jest zawieszona do odwołania!

§3.3

Pasażer powinien dokonać zakupu na przystanku, na którym wsiadł do autobusu.Od dnia 12. marca 2020 r. sprzedaż biletów u kierowcy jest zawieszona do odwołania!

§3.4

Brak możliwości nabycia biletu u kierowcy nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu.

§4

Przejazd autobusami komunikacji miejskiej w Radomiu odbywa się na podstawie następujących dokumentów:
- ważnego biletu (papierowego, w telefonie komórkowym, na RKM);
- dokumentów poświadczających uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

§5

Przejazd na podstawie biletu ulgowego może odbywać się tylko łącznie z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi lub RKM z zapisaną ważną ulgą. Obowiązkiem pasażera jest okazać ten dokument kontrolerowi wraz z biletem ulgowym - bez dodatkowego wezwania.

§6

Ważny bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu autobusem, w którym został skasowany - w danym dniu i danym kursem. Kurs to przejazd danego autobusu między przystankami początkowym i końcowym danej linii w jednym kierunku.

§7

Pasażer jest zobowiązany skasować bilet bezzwłocznie po wejściu do autobusu - przed zajęciem miejsca siedzącego oraz posiadać ważny bilet w czasie przejazdu i okazywać go bezzwłocznie na żądanie kontrolera biletów.

§8.1

Wydruk z kasownika, zawierający kod cyfrowy, stanowi nośnik służący identyfikacji biletów.

§8.2

Obowiązkiem pasażera jest sprawdzenie, czy wyjęty z kasownika bilet ma naniesiony kod cyfrowy.

§8.3

W razie niewyraźnego skasowania biletu, naniesienia niepełnego kodu lub uszkodzenia biletu przez kasownik, pasażer jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt kierowcy.

§8.4

W razie braku możliwości skasowania biletu z powodu niesprawności kasownika, pasażer jest zobowiązany skasować bilet w innym kasowniku oraz powiadomić o tym fakcie kierowcę.

§9

Zabronione jest odstępowanie innej osobie skasowanego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu. Taki bilet lub dokument nie uprawnia innego pasażera do podróży.

§10

Za bilet nieważny, równoznaczny z brakiem biletu, uważa się:
- bilet nieskasowany, to znaczy bilet bez naniesionego czytelnego kodu cyfrowego;
- bilet uszkodzony lub zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie kodu cyfrowego;
- bilet o nominale niewłaściwym, to znaczy niezgodnym z aktualnymi opłatami za przejazd;
- bilet skasowany więcej niż jeden raz;
- bilet skasowany lub zakupiony przez telefon po rozpoczęciu kontroli;
- bilet 1- lub 24-godzinny po upływie 1 lub 24 godzin od jego skasowania;
- bilet ulgowy bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi;
- RKM bez aktywnego biletu lub aktualnego upoważnienia do bezpłatnego przejazdu.

§11

Pasażer, który zakupił, ale nie posiada w czasie kontroli ważnego biletu na okaziciela lub RKM na okaziciela, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Rozdział II - Kontrola biletów

§12

Kontrolę biletów prowadzą kontrolerzy, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

§13

Kontrola biletów polega na sprawdzeniu, czy wszyscy pasażerowie (wysiadający również) posiadają ważne bilety lub dokumenty upoważniające do przejazdu bezpłatnego. Pasażer jest zobowiązany umożliwić kontrolerowi szczegółowe ich obejrzenie.

§14.1

Pasażer udostępnia RKM kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości za pomocą czytnika i oceny, czy posługuje się nią uprawniony.

§14.2

W przypadku komunikatu o zablokowaniu RKM kontroler zatrzymuje kartę za pokwitowaniem na wezwaniu do zapłaty.

§14.3

W sytuacjach spornych decyduje czas skasowania RKM przez pasażera (godzina, minuta, sekunda), który winien być wcześniejszy niż czas zarejestrowania kontroli biletów przez kontrolera.

§15

W przypadku stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu lub braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, jest on zobowiązany do uiszczenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej.

§16

Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy autobusu pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

§17.1

W przypadku odmowy przez pasażera uiszczenia należności w autobusie, jest on zobowiązany bezzwłocznie okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości, na podstawie którego kontroler wystawi wezwanie do zapłaty (wręczane pasażerowi za pokwitowaniem).

§17.2

W wezwaniu kontroler wpisuje dane wymagane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niezbędne do prowadzenia windykacji należności i kierowania do sądu pozwów o zapłatę.

§17.3

Odmowa podpisania wezwania przez pasażera nie jest równoznaczna z tym, że pasażer nie będzie ponosił odpowiedzialności za przejazd autobusem miejskim bez ważnego biletu.

§17.4

Pasażerom, którzy nie ukończyli 13 lat, nie wręcza się wezwania do zapłaty, lecz przesyła się je rodzicom lub opiekunom prawnym ustalonym w czasie kontroli. Od pasażerów, którzy nie ukończyli 13 lat, kontroler nie pobiera opłaty dodatkowej.

§18

W przypadku niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu przez pasażera, kontroler ma prawo ująć go i niezwłocznie oddać w ręce funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej - w celu ustalenia jego tożsamości.

§19.1

Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawionego wezwania do zapłaty - umorzeniu, jeżeli pasażer nie później niż w ciągu 7 dni od dnia kontroli przedłoży ważną podczas kontroli imienną RKM lub dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz uiści opłatę manipulacyjną.

§19.2

Ustęp 1 ma zastosowanie również w przypadku, gdy właściciel imiennej RKM (który zakupił bilety okresowe na okres minimum 6 miesięcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy) w ciągu 2 dni od kontroli doładuje swoją RKM biletem okresowym ważnym w dniu kontroli (pod warunkiem zakupienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy biletów okresowych na co najmniej 180 dni).

Rozdział III - Przepisy końcowe


§20

MZDiK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerw lub opóźnień w ruchu, zmian trasy jazdy autobusu spowodowanych działaniami siły wyższej, zatorami komunikacyjnymi, zmianami organizacji ruchu, przyczynami techniczno-eksploatacyjnymi oraz wprowadzone zarządzeniem właściwych organów.

§21

W przypadku awarii lub uszkodzenia autobusu, pasażer posiadający ważny bilet ma prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym autobusem tej samej linii lub innej, przebiegającej taką samą trasą.

§22.1

Pasażerowi, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty, przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do MZDiK w terminach wskazanych w obowiązujących powszechnie przepisach prawa.

§22.2

Reklamację rozpatruje dyrektor MZDiK lub osoba upoważniona przez dyrektora MZDiK.

§22.3

Odpowiedź będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

§23

Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej należy kierować pisemnie do MZDiK - w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.
Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia nr 3329/2018 z dnia 11 października 2018 r.

Źródło: mzdik.pl/index.php?id=161
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij