Ostatnia aktualizacja:
16.07.2024
LICZBA ODSŁON:
Liczba osób
tylko dziś:
Osoby on-line:     
 

Ulgi


I. ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Ulga 100%
Uprawnieni Dokumenty poświadczające uprawnienia
do przejazdów ulgowych
1. Dzieci od dnia urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek dziecka lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
2. Osoby, które ukończyły 70. rok życia. Na podstawie dowodu osobistego lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
3. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (z przyczyny 01-U, 02-P, 05-R, 12-C) będące mieszkańcami Radomia. Na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z wpisanym kodem 01-U, 02-P, 05-R, 12-C lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
4. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym z przyczyny 04-O wraz ze wskazanym przez nich opiekunem. Na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia ZUS / KRUS wraz z dowodem osobistym lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
5. Osoby posiadające Kartę Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością. Na podstawie RKM z zakodowaną ważną ulgą.
6. Radni Rady Miejskiej w Radomiu. Na na podstawie ważnej RKM z zakodowaną ważną ulgą.
7. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 25. roku życia. Na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia;
2) legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;
3) RKM z zakodowaną ważną ulgą.
8. Pełnoletni opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w punkcie 6.: - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z uprawnionym - na podstawie dokumentu, jakim legitymuje się uprawniony, określonego w pkt. 6;
- jeżeli przejazd odbywany jest bez uprawnionego, to jest po uprawnionego lub z powrotem po jego odwiezieniu, na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania lub pobytu do placówki oświatowej lub szkoły wyższej - na podstawie ważnego zaświadczenia na druku stanowiącym załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 756/2018 z 24. września 2018 r.
9. Umundurowani funkcjonariusze: Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej.
10. Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu:
- kobiety - 15 litrów,
- mężczyźni - 18 litrów

krwi pełnej lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników oraz zasłużeni dawcy przeszczepów.
Na podstawie ważnej RKM z zakodowaną ważną ulgą.
11. Pracownicy operatora / organizatora przewozów komunikacji miejskiej w Radomiu. Na podstawie RKM z zakodowaną ważną ulgą.
12. 22. września (Europejski Dzień bez Samochodu) i 1. listopada (Wszystkich Świętych) są dniami BEZPŁATNEJ komunikacji miejskiej w Radomiu.
13. Bezrobotni mieszkańcy Radomia, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu jako osoby bez prawa do zasiłku - w dniu obowiązkowej wizyty w Urzędzie Pracy w godzinach 6:00-16:00. Na podstawie wezwania z PUP wraz z dowodem osobistym.
14. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych. Na podstawie RKM z zakodowaną ulgą (podstawą jest legitymacja wydana przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych).
15. Zorganizowane grupy w ramach kulturalnych, charytatywnych, sportowych lub innych inicjatyw społecznych.

Udzielenie powyższych uprawnień następuje na podstawie wniosku złożonego w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz po akceptacji przez Prezydenta Miasta Radomia. Łączny roczny koszt wyżej wymienionych udzielonych uprawnień nie może przekroczyć wysokości 0,5% wartości sprzedanych biletów w poprzedzającym roku kalendarzowym - na podstawie identyfikatora wskazanego przez organizatora.
16. Uczestnicy imprez masowych. Osoby posiadające ważny bilet lub karnet uprawniający do uczestnictwa w imprezie masowej o charakterze sportowym, na 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy i na 3 godziny po jej zakończeniu. Udzielenie powyższego uprawnienia następuje po przesłaniu przez organizatora informacji do MZDiK zawierającej termin oraz wzór biletu minimum 7 dni przed jej organizacją.
17. Obywatele Ukrainy na podstawie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie do dnia 31.12.2022.
Podstawa prawna:
załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu nr 755/2018 z 24 września 2018 r. z późn. zm.
Obowiązuje od 13 października 2018 r.
Ulga 50%
Uprawnieni Dokumenty poświadczające uprawnienia do przejazdów ulgowych
1. Dzieci i młodzież po ukończeniu 6 lat do 30. września w roku kalendarzowym, w którym kończą 18 lat. Na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek dziecka lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
2. Młodzież szkolna po ukończeniu 18 lat do 30. września w roku kalendarzowym, w którym kończą 21 lat. Na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
3. Doktoranci. Na podstawie ważnej legitymacji doktoranta lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
4. Emeryci i renciści. Na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty wraz z dowodem osobistym lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
5. Inwalidzi słuchu. Na podstawie na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym z wpisanym kodem 03-L lub RKM z zakodowaną ważną ulgą.
6. Studenci i uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24. roku życia. Na podstawie ważnej legitymacji ISIC.
Podstawa prawna:
załącznik nr 4 do uchwały nr 755/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2018 r.
Uprawnienia wynikające z ustaw - ulga 100%
1. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej. Na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r., nr 9 poz. 87 z późn. zm.).
2. Posłowie i senatorowie. Na podstawie legitymacji posła lub senatora. Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r., nr 221, poz. 2199 z późn. zm.).
Uprawnienia wynikające z ustaw - ulga 50%
3. Kombatanci i inne osoby uprawnione. Na podstawie zaświadczenia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podstawa prawna: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., nr 42, poz. 371 z późn. zm.).
4. Studenci szkół wyższych. Na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Podstawa prawna: art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
5. Weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. Na podstawie ważnej legitymacji weterana. Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz. 1203).

ZASADY AKTUALIZACJI UPRAWNIEŃ DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RADOMIU ZAPISANYCH NA RADOMSKIEJ KARCIE MIEJSKIEJ

§1

Ustala się następujące okresy nadawania ważności uprawnień do bezpłatnych przejazdów zapisywanych na RKM:
1) dzieci do lat sześciu - 12 miesięcy,
2) osoby, które ukończyły 70. rok życia - 12 miesięcy,
3) osoby niewidome - 12 miesięcy,
4) osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym - 12 miesięcy,
5) radni Rady Miejskiej w Radomiu - do końca kadencji,
6) pracownicy operatora - do 31. stycznia roku następnego,
7) dzieci i młodzież niepełnosprawna - 12 miesięcy,
8) zasłużeni honorowi dawcy krwi - 12 miesięcy,
9) działacze opozycji i osoby represjonowane - 12 miesięcy,
10) inwalidzi wojenni i wojskowi - 12 miesięcy,
11) posiadacze karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością - 12 miesięcy.

§2

Ustala się następujące okresy nadawania ważności uprawnień do ulgowych przejazdów zapisywanych na RKM:
1) dzieci i młodzież szkolna do 18 lat - do 30. września roku, w którym kończą 18 lat,
2) dzieci i młodzież szkolna od 18 do 21 lat - do 30. września,
3) studenci i doktoranci - 6 miesięcy (do 31. marca i 30. października),
4) emeryci i renciści - data ważności RKM zgodnie z datą ważności legitymacji,
5) inwalidzi słuchu - data ważności RKM zgodnie z datą ważności legitymacji,
6) zasłużeni honorowi dawcy krwi - data ważności RKM zgodnie z datą ważności legitymacji,
7) posiadacze kart Rodzina Plus - data ważności RKM zgodnie z datą ważności karty Rodzina Plus,
8) weterani - data ważności RKM zgodnie z datą ważności legitymacji.

§3

Przedłużeniu podlegają RKM z zapisaną ulgą, jeśli zostało nie więcej niż 60 dni do utraty ważności zapisanej ulgi.

§4

Przedłużenie następuje na podstawie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, wskazanego w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.

§5

Przedłużenie ulgi następuje na okres wskazany powyżej, nie dłużej jednak niż okres wskazany w dokumencie uprawniającym do ulgi.

§6

Przedłużoną Radomską Kartę Miejską (RKM) wydaje się jej właścicielowi (po ukończeniu 18. roku życia), przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, opiekunowi prawnemu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie - bezzwłocznie po dokonaniu czynności przedłużenia ulgi.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora MZDiK nr 150/KT/2018 z dnia 17 października 2018 r.

ZASADY REJESTRACJI I WYDAWANIA DUPLIKATÓW ZAŚWIADCZEŃ DLA OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§1

MZDiK dokonuje rejestracji i oznacza hologramem prawidłowo wypełnione (czytelna pieczęć placówki i imienna pieczęć osoby uprawnionej) druki na załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej w Radomiu.

§2

Duplikaty zaświadczeń wydawane są na pisemny wniosek opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej po zwrocie uszkodzonego lub zniszczonego zaświadczenia.

§3

W przypadku utraty zaświadczenia duplikaty wydawane są na pisemny wniosek opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej po udokumentowaniu faktu utraty zaświadczenia (np. zaświadczenie o kradzieży z Policji, Straży Miejskiej).

§4

W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor MZDiK.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora MZDiK nr 150/KT/2018 z dnia 17 października 2018 r.

Źródło: mzdik.pl/index.php?id=160

II. ULGI W KOMUNIKACJI PODMIEJSKIEJ

Bilety jednorazowe
Ulga Uprawnieni
100% 1. dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia;
2. funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.
95% 1. przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
93% 1. osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji;
78% 1. dzieci w wieku do 4 lat;
2. umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;
3. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);
4. umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;
5. żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego;
6. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne;
7. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych;
8. żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
9. cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
51% 1. kombatanci;
49% 1. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
37% 1. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
2. dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Bilety miesięczne, imienne
Ulga Uprawnieni
93% 1. osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji;
78% 1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne;
51% 1. studenci do ukończenia 26. roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31. października roku, w którym ukończyły te studia;
2. doktoranci do ukończenia 35. roku życia;
49% 1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia;
2. dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
 d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10),
37% 1. osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
33% 1. nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2. nauczyciele akademiccy;
3. nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
 d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10),


Źródło: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 z późn. zm.)
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij